KULTURA I PRAVO

Iz knjige KULTURA I PRAVO I – STARI PROPISI
Autori: Tijana Samardžić i Predrag Malbaša

STAATUT GRADA KOTORA

Kotor, 1332. godine
Glava CCXXX
O podjeli trgova i ulica u gradu

Kako ne bi nastajao spor zbog ulica, odlučujemo da ako bi neko gradio ili htio da gradi od kamena ili od drveta, može da gradi na svom zemljištu, poštujući ipak interes Komune i ulicu. Ulica treba da bude jedan sežanj široka i ako je mjesto ili ulica kod zemljišta šira od jednog sežnja, onaj koji gradi ne može zbog toga zahvatati i sužavati ulicu. Ako bi, pak, na imovini Komune gradio, to ne važi niti daju unaprijed prava Komune za vječna vremena.

Glava CCXXXI
O arhivoltama nad ulicom Komune

Ljeta Gospodnjeg 1316. Pošto su mnoge i grdne sablazni nastajale zbog arhivolata koje su pravili nad ulicom Komune, stoga odlučujemo da od sada ubuduće niko ne može praviti svod ili arhovolat nad ulicom Komune, osim ako ne bi mogao dokazati notarskom ispravom da od gradske Komune ima ovlašćenje.

STATUT GRADA BUDVE
Budva, 1426. Godine
X POGLAVLJE

O vratima prema susjedu

Niko ne može otvoriti vrata ili prozor naspram vrata susjeda, osim ako to ne može učiniti na drugoj strani. Ko postupi protivno plaća na ime kazne 12 dinara, od čega polovina pripada knezu a polovina opštini. Pored toga dužan je da zatvori vrata ili prozor.

XXIV POGLAVLJE
O smeću

Naređujemo da niko ne smije bacati smeće iz hodnika ili s terase ili ga bacati na javni put u bilo kojoj ulici u gradu, pod prijetnjom kazne od 12 dinara, od čega polovina pripada sudu a polovina opštini.


CCXXXXVII POGLAVLJE
O skupljanju sredstava za pokrivanje crkve sv. Ivana


Naređujemo da se nijedan sudija niti bilo ko drugi ne usudi da uzme novac od spomenute carine za troškove opštine, već se spomenuta carina mora skupljati godišnje za radove na pokrivanju crkve sv. Ivana. Svaki ko učini protivno ovoj odredbi plaća kaznu od 50 perpera, i to kako onaj ko je htio da uzme novac tako i onaj ko ga izda za drugo osim za radove na spomenutoj crkvi.


ZAKON ZA OSNOVNE ŠKOLE U KNJAŽEVINI CRNOJ GORI
Cetinje, 13/25. septembar 1884. Godine
-----------------------
Član 63.

Svaki učitelj dužan je : Da istinito i nepristrasno opiše, ima li kakvijeh starinskijeh spomenika, građevina, natpisa, pisama, knjiga, novaca ili stvari, koje bi valjale za narodni muzej i.t.d.

 OPŠTI IMOVINSKI ZAKONIK ZA KNJAŽEVINU CRNU GORU

Cetinje, 25. mart / 7. april 1888. godine
Član 718.


Uprava dobara crkovnih, i drugih imaonika vjerskog znača¬ja, kao i njihovo zastupništvo naprama ostalome svijetu, biva po ustavu njihovu, po drugim priznanim pravilima i po naredbama zako¬nite im Vlasti, u koliko nijesu u opreci sa državnim zakonima.


Član 719.


Nepokretna dobra pravoslavnih crkava i manastira, ne mogu se nikako prodavati ili inače ustupati, bez naročita dopuštenja državne Vlasti.

ZAKON O ŠUMAMA
Sl. novine Kr. Jugoslavije, br. 307 od 21. decembra 1929. godine
Član 121.


Predmeti istorijske, naučne, i umetničke vrednosti, prirodne lepote i retkosti koji se u šumi nalaze, čuvaće se i održavati. - Ministarstvo šuma i ruda propisaće što bude potrebno za čuvanje tih objekata i predmeta.

GRAĐEVINSKI ZAKON
Sl. novine Kr. Jugoslavije, br. 133 od 16. juna 1931. godine
Član 24.
Istorisko-umetnički gradovi


Za svako pojedino mesto opština će u sporazumu sa nadležnom vlašću za čuvanje starina uredbom utvrditi naročito koji su delovi grada od istoriskog ili umetničkog značaja, kao i koje su stare građevine koje imaju karakteristične osobine vredne da se održe, a za vreme dok uredba ne bude gotova i nadležno odobrena važiće privremeni pravilnik, koji će izraditi svaka takva opština u sporazumu sa nadležnom vlašću i podneti na odobrenje nadležnoj vlasti iz čl. 10. u roku od šest meseca po obnarodovanju ovog Zakona.
Ministar građevina po saslušanju nadležne vlasti, može da oglasi i čitav grad ili varošicu vrednim da mu se očuva istorisko arhitektonski karakter.
Za takve gradove ili varošice u regulacioni plan i uredbu odobriće Ministar građevina u sporazumu sa Ministrom prosvete.

 

 

(kOMPLETAN TEKST U ŠTAMPANOM IZDANJU ČASOPISA RENOME BR.6)

Izbor: Tijana Samardžić

 
 
Magazin Renome | 2014 all rights reserved | powered by InfoBit